☑️☑️ ☑️☑️17일 토요일 저녁 8시 바로오픈!무 지 개 서버/무과금&올아덴/2개월이상/3.8버전(리마전버전)☑️☑️ ☑️…

작성자: 스틱스님 (112.♡.147.93)   

☑️☑️ ☑️☑️17일 토요일 저녁 8시 바로오픈!무 지 개 서버/무과금&올아덴/2개월이상/3.8버전(리마전버전)☑️☑️ ☑️☑️

                                                                                                    


                                                                                                               


                                                                                                                               


                                                                                                                                   

                                                                                                            


                                                                                                                                         


                                                                                                                                            


                                                                                                                                                 


                                                                                                                                          


                                                                                                                                   
★★★무 지 개 서버 홈페이지★★★


https://linrainbow01.blogspot.com/


https://linrainbow01.blogspot.com/


https://linrainbow01.blogspot.com/


★★★다운로드 안될시엔 구글 로그인후 다운로드 가능★★★
●무 지 개 서버는 3.8(리마스터 전 버전)입니다.
●부담스럽지않은 렙업,재밌는사냥, 템모으는재미 , 치열한 보스 타임.
●작은하나라도 놓칠까봐 최선을 다해서 하나하나 신경쓰고
●더욱발전하는 서버가되겠습니다.
●●●●무 지 개 서버 소개●●●●
★ 주 차 시스템
☞1주 차 : 시작레벨:80 , 무기인첸:12 , 악세(룸티스,스냅퍼,문장,휘장):6
☞2주 차 : 시작레벨:85 , 무기인첸:13 , 악세(룸티스,스냅퍼,문장,휘장):7
☞3주 차 : 시작레벨:90 , 무기인첸:14 , 악세(룸티스,스냅퍼,문장,휘장):8


☞91레벨업시엔 7집행 자동지급!!!


★★★뒤늦게하셔도 레벨및 장비등등 (초보및 중립분들을 위해서 마을에서 상점및 보스가등장함)동등해질수있게 노력했습니다.

        

        특화상점에서 악세 보호 주문서판매(출석체크및 사냥으로 구입가능)▶▶▶신규및 초보분들도 따라오기쉽게 설정한 주 차 시스템이며 


        늦게 시작해도 따라잡을수있게 주차마다 시작레벨도 오릅니다.(렙업또한빠른편입니다)
★ 숨결 시스템
▶▶▶4대계곡에서 속성별로 드랍이되며 기란마을 NPC 이벨빈 에게


        숨결로 집행무기 1~10까지 안전 인첸이 가능합니다.


        집행무기 0짜리는 100% 성공 입니다.


★ 무기 MAX 인첸 : 14


★ 방어구 MAX 인첸 : 10


★ 악세 MAX 인첸 : 8
★낚시상점&탐상점 
▶▶▶룸티스/스냅퍼/문장/휘장/ 보호 주문서를 상점에서 판매!!!


        악세러쉬로 스트레스 받지마시고 잠수일때 탐이나 낚시로 


        포인트모아서 고인첸 악세도 만드십시요!!!
★★★무 지 개 서버 홈페이지★★★


https://linrainbow01.blogspot.com/


https://linrainbow01.blogspot.com/


https://linrainbow01.blogspot.com/


★★★다운로드 안될시엔 구글 로그인후 다운로드 가능★★★


▶▶▶무 지 개 오픈카카오톡(문의)◀◀◀


https://open.kakao.com/o/s7XhSVVb


https://open.kakao.com/o/s7XhSVVb


https://open.kakao.com/o/s7XhSVVb


★★★다운로드 안될시엔 구글 로그인후 다운로드 가능★★★

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.